Regulamin sklepu internetowego Edukacja-dzieci.pl oraz usług świadczonych drogą elektroniczną

Obowiązujący od dnia 13.07.2021 r.

Poniżej znajduje się Regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, formach płatności dostępnych w Sklepie, zasad wysyłki Produktów, postępowaniu reklamacyjnym, czy też świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W razie jakichkolwiek pytań, napisz na adres: kontakt@edukacja-dzieci.pl.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sprzedawca – firma REYCO Martyna Rejkowicz z siedzibą w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 25/1, 58-350, NIP 8862975264,
 2. Kupujący –  podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną,
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://educkacja-dzieci.pl/sklep,
 4. Produkt – towar dostępny w Sklepie, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Produktu oraz jego cena brutto udostępnione są na przypisanej mu podstronie Sklepu,
 5. Konsument – Kupujący, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 7. Serwis – grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w Internecie przez Sprzedawcę z jednego adresu domenowego https://edukacja-dzieci.pl/.
 8. Użytkownik – użytkownik Serwisu, który wykorzystuje jego funkcjonalności, w tym przede wszystkim przegląda strony Serwisu, umieszcza komentarze, korzysta z Newslettera, składa Zamówienie, zakłada konto, kompletuje koszyk zakupowy (Kupujący też jest Użytkownikiem).
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://edukacja-dzieci.pl/regulamin
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji koszyka.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.

2. Wprowadzenie

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@edukacja-dzieci.pl lub pod numerem telefonu: +48 883646250.
 5. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Kupującego muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: 
  1. standardowy system operacyjny,
  2. standardowa przeglądarka internetowa,
  3. standardowa przeglądarka plików .pdf,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail i podanie go Sprzedawcy bez błędu w formularzu Zamówienia.
 6. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

3. Zamówienie i Umowa Sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, za wyjątkiem dni, w których w Serwisie będa prowadzone prace techniczne. Informacja o przerwie w pracy Serwisu każdorazowo będzie umieszczona na stronach Serwisu.
 2. Zamówienia można składać po rejestracji konta jak i bez konieczności rejestracji konta w Sklepie. 
 3. Kupujący może założyć konto w trakcie składania Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia,
  2. dodać Produkty do Koszyka,
  3. wybrać formę dostawy,
  4. nacisnąć przycisk „Przejdź do płatności”,
  5. wypełnić formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko lub nazwę, adres dostawy lub paczkomatu, dane do faktury jeżeli Kupujący chce ją otrzymać); jeżeli odbiorcą Zamówienia jest inna osoba lub podmiot niż Kupujący należy poinformować o tym Sprzedawcę wpisując odpowiednie dane w polu formularza Zamówienia „Uwagi do Zamówienia”,
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
  7. wybrać lub ewentualnie zmienić formę dostawy,
  8. wybrać formę płatności,
  9. nacisnąć przycisk „Kupuję i Płacę”.
 5. Składając Zamówienie, Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Produktów, będących przedmiotem tego Zamówienia, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu (rodzaj Produktu, ilość sztuk, sposób dostawy, miejsce dostawy). Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie oferty Kupującego przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Kupującego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenia warunków Zamówienia oraz jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę.
 6. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Kupującemu treści zawartej Umowy Sprzedaży (treść Umowy Sprzedaży to niniejszy Regulamin w formacie .pdf wraz z załącznikami oraz szczegóły oferty Kupującego) następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu. Umowa Sprzedaży wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego, podany przez niego podczas składania Zamówienia. 
 7. Kupujący powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia zamówionych Produktów w ciągu 48 godzin od otrzymania od Sprzedawcy wiadomość elektronicznej z oświadczeniem o przyjęciu Zamówienia (oferty Kupującego). W przypadku braku płatności zaraz po otrzymaniu w/w wiadomości, Sprzedawca wyśle Kupującemu po upływie 24 godzin e-mail z przypomnieniem o płatności. W przypadku braku zapłaty w w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości o przyjęciu Zamówienia – Zamówienie jest anulowane oraz zostaje opróżniony koszyk Kupującego. Informacja o anulowaniu Zamówienia zostaje wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia. Anulowanie Zamówienia ma ten skutek, że Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą.
 8. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na odpowiednią stronę transakcyjną celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu. Sprzedawca informuje Kupującego o otrzymanej płatności na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Jeżeli Kupujący opłaci Zamównienie po tym, jak zostało ono anulowane, Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę wpłaty. Jeżeli jednak w Sklepie będą nadal aktualne Produkty, które były przedmiotem anulowanego Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym, aby go o tym powiadomić. W takim przypadku, jeżeli Kupujący nadal będzie chciał zrealizować Zamówienie, pomiędzy Stronami dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach obowiązujących w niniejszym Regulaminie. 
 9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie.
 10. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu Zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na wiarygodną identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 11. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
 12. Kupującemu zostanie wysłana faktura elektroniczna na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, jeżeli poda niezbędne dane do wystawienia faktury.

4. Płatności

 1. Płatności dokonywane są przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub za pośrednictwem usługi BLIK na numer telefonu Sprzedawcy tj. 883646250 lub za pośrednictwem systemu Przelewy24 (dostępny od 19.04.2021).
 2. Numer konta i numer telefonu Sprzedający wysyła Kupującemu po złożeniu Zamówienia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 4. W zależności od wybranej przez Kupującego formy dostawy, koszty dostawy wynoszą:
  1. w przypadku pobrania ze Strony Sklepu – 0 zł;
  2. w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej (list priorytetowy bez możliwości śledzenia przesyłki) – 6 zł;
  3. w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona z możliwością jej śledzenia) – 10 zł;
  4. w przypadku dostawy za pośrednictwem Paczkomatów inPost – 13 zł;
  5. w przypadku dostawy za pośrednictwem Kuriera inPost – 16 zł.

5. Dostarczanie Zamówień

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.
 2. Produkty mogą zostać dostarczone w następujący sposób:
  1. po opłaceniu Zamówienia link do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego. Pobrać Produkt będzie można dowolną liczbę razy przez nieograniczony czas dostępu.
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej – w takim wypadku Kupujący winien zaznaczyć w formularzu Zamówienia opcję Poczta Polska i zdecydować czy ma być to list priorytetowy (bez opcji śledzenia przesyłki) czy przesyłka polecona (z opcją śledzenia przesyłki). Dostarczenie Zamówienia nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie około 3 dni roboczych w przypadku przesyłki poleconej oraz około 10 dni roboczych w przypadku przesyłki priorytetowej –  od dnia przekazania Produktów do dostarczenia – opcja ta jest dostępna jedynie dla Produktów fizycznych np. drukowanej książki.
  3. za pośrednictwem paczkomatów lub Kuriera inPost.
 3. Sprzedawca powiadamia Kupującego o przekazaniu zamówionych Produktów do dostarczenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość ma prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dni objęcia rzeczy (Produktu będącego rzeczą fizyczną, np. papierowej książki) w posiadanie przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik. 
 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy) przed jego upływem. 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wszystkie otrzymane płatności za zamówione Produkty. Sprzedawca zwróci Konsumentowi również koszty dostarczenia zamówionych Produktów Konsumentowi, z tym jednak zastrzeżeniem, że zwrot tych kosztów nastąpi jedynie do wysokości  najtańszego ze sposobów dostawy udostępnionych przez Sprzedawcę. Oznacza to, że w przypadku, w którym Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy dostępny w Sklepie, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zostanie mu zwrócona równowartość najtańszego sposobu dostawy dostępnego w Sklepie. 
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkty od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem 14 dni, o których mowa wyżej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy paragon zakupu.
 9. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość ponosi Konsument.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do zakupów Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku informatycznym, tj. które zostały pobrane przez Konsumenta ze Sklepu w formacie .pdf. Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży po rozpoczęciu spełniania świadczenia przez Sprzedawcę. 
 11. Postanowienia zawarte w niniejszym VI punkcie Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. dla umów zawartych od tego dnia, również do Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego.

7. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Konsument może żądać usunięcia wady, wymiany Produktu na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. Jeżeli Konsument stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Reklamacje powinny być składane pisemnie – listownie lub na e-mail: kontakt@edukacja-dzieci.pl
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 7. Uprawienia z tytułu rękojmi przysługują jedynie Konsumentom. Rękojmia za wady zostaje wyłączona w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w tym również w stosunku do Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego. 

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Prowadząc Sklep, Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim umożliwia:
  1. składanie Zamówień poprzez interaktywne formularze,
  2. korzystanie z koszyka Zamówień,
  3. zakładanie konta,
  4. subskrypcję Newslettera,
  5. pobieranie darmowych kart pracy i pomocy naukowych,
  6. umieszczanie komentarzy.
 2. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika i przekazu danych w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. 
 5. W celu założenia konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji. Rejestracja dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji tworzenia konta podczas składania Zamówienia. 
 6. W procesie rejestracji, Użytkownik podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do konta. Użytkownik ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 7. Użytkownik, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.
 8. Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu na adres e-mail: kontakt@edukacja-dzieci.pl. W zgłoszeniu Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie zgłoszenia w terminie do 14 dni od jego otrzymania. Sprzedawca poinformuje o rozstrzygnięciu zgłoszenia na adres poczty elektronicznej składającego zgłoszenie.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest przez Użytkownika ze Sprzedawcą automatycznie w chwili kiedy korzysta on z danej funkcjonalności Serwisu, na czas nieokreślony. Umowa ta może być wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu, tj. odpowiednio usunąć konto, opróżnić koszyk lub zaprzestać korzystania z funkcji komentowania lub zgłosić chęć zaprzestania korzystania z newslettera na adres e-mail: kontakt@edukacja-dzieci.pl.
 10. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. korzysta z Serwisu w sposób zaburzający funkcjonowanie Serwisu,
  2. korzysta z Serwisu w sposób utrudniający korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom,
  3. przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

9. Dane osobowe

 1. W związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.edukacja-dziec.pl/polityka-prywatnosci.

10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania zaproszenia do składania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia danej umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia listownie lub na adres e-mail: kontakt@edukacja-dzieci.pl.
 4. Regulamin i umowy, które są jego przedmiotem podlegają prawu polskiemu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Kupującymi:
  1. będącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
  2. nie będącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Konsumentami i Sprzedawcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub umowy o świadczenie usług.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2021 r. 

Regulamin sklepu edukacja-dzieci.pl