Składając zamówienia w Sklepie, zakładając konto Użytkownika, edytując swój profil, kontaktując się z nami, zapisując się na Newsletter czy też dodając komentarze, przekazujesz nam swoje dane osobowe, które my następnie przetwarzamy w celu realizacji Twojego Zamówienia lub zapytania. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne. Musisz jednak wiedzieć, że jeżeli nie przekażesz nam danych, które w formularzach oznaczyliśmy jako wymagane, nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować z Tobą umowy. 

Poniżej przedstawiamy Ci zasady na jakich przetwarzane są Twoje dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Martyna Rejkowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą REYCO Martyna Rejkowicz z siedzibą we Wrocławiu (53-622), ul. Zachodnia 26/13, NIP 8862975264, REGON 362422574.

Dane kontaktowe Administratora Danych

 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

  1. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży Produktów znajdujących się w Sklepie – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  2. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług elektronicznych (założenie i prowadzenie konta, wypełnienie formularza Zamówienia) – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  3. kontakt związany z zawarciem lub wykonaniem umowy – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu realizacji umowy;
  4. zapis na Newsletter i jego wysyłanie – podstawą takiego przetwarzania jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  5. publikacja Twojego komentarza – podstawą takiego przetwarzania jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  6. marketing usług drogą listową – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest promowanie swoich Produktów;
  7. statystycznych – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest analiza działań podejmowanych przez Użytkowników na stronach Serwisu;
  8. dokonywanie rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej – podstawą takiego przetwarzania danych jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  9. archiwizacja dokumentów – podstawą takiego przetwarzania danych jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  10. rozpatrzenie reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy  – podstawą takiego przetwarzania danych jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  11. ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi.

Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie mógł je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków, tj. w szczególności firmy teleinformatyczne, księgowo – rozliczeniowe, pocztowe, kurierskie, prawnicze. Ponadto odbiorcami mogą być również sądy, urzędy i inne instytucje, którym Administrator będzie zobowiązany przekazać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów.

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Ponadto w każdym przypadku, jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa, Administrator zadba o odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia udostępnianych danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji profilowanie

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Ci prawo:

 1. prawo do dostępu do danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych – uprawnienie do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania któregokolwiek z celów, dla których dane zostały zebrane,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – polega na zaprzestaniu wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy (przez komputer), w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 7. prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu – wobec przetwarzania danych osobowych w celach uzasadnionych interesem Administratora; dane osobowe nie będą przetwarzane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. prawo do cofnięcia udzielonej zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania ze swoich uprawnień skontaktuj się z Administratorem na kontakt@edukacja-dzieci.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Podstawa wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści w Serwisie.

Po co Administrator korzysta z plików cookies?

Głównym celem korzystania przez Administatora z plików cookies jest zarządzanie Serwisem oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Serwisu. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z Serwisu, przeciętną długość trwania wizyty w serwisie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkowników Serwisu.

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane w serwisie?

W serwisie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:

 1. pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 2. pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 3. pliki cookies własne, które są ustawiane ustawiane przez Serwis;
 4. pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne Serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram.

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie serwisu. Więcej o plikach cookies przeczytasz na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/ 

Wtyczki mediów społecznościowych

W serwisie używane są wtyczki udostępniane przez Facebook oraz Instagram.

Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób Facebook oraz Instagram przetwarzają Twoje dane są dostępne pod odpowiednimi linkami:

 1. Facebook – https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles)
 2. Instagram https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content)

Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa Serwisu. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.